Friday, November 15, 2013

Tuttorial check và khai thác victim

Đây là video khai thác cơ bản nhất... dựa vào tư duy và logic những gì bạn biết, có thể khiến ta thành công, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.