Monday, November 18, 2013

Get Root Soyouthinkyoucandance.vn

Đây là video khai thác và get root trang web này... ^^! hình thức khai thác mình dùng kiểu brute force attack để tiến hành up shell lên và dùng exploit get root nó :).